ตารางสอนครู

ตารางสอนครู 2/2565
นางสาวสุรัตน์วดี  คงแก้ว นางสาวนาถยา  นามวิเศษ นายกันตเมศฐ์  สุทธิธารีพงศ์
นางสาวหทัยรัตน์  เวชพัฒน์ นายวิภูษิต  ศรีพรหม นายสหชัย  แพ่งรักษ์
นางสาวเสาวลักษณ์  นันตสุวรรณ นางสาวเสาวลักษณ์  นาคเพชร นางสาวปานทิพย์  วุฒิจันทร์
นายญาณพัฒน์  ทองเฝือ นางสาวภารดี  ทิพย์กองลาศ นางสาวนัดดาศิริ  ไพรศรี
นายเอี่ยม  ศรีแสง นางสาวเอมวดี  หวั่งประดิษฐ์ นายพัฒนศักดิ์  มันยู
นายสันติวงศ์  วงศ์นุรักษ์
^