ข้อมูลวิทยาลัย

ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของสถานศึกษา         
                   วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย เดิมชื่อวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย (เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565) จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการจัดตั้งวิทยาลัยฯ ระดับอำเภอ สำนักงานคระกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีงบประมาณ 2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยทำความร่วมมือกับเทศบาลนครเกาะสมุย มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เป็นการยกระดับการศึกษาวิชาชีพให้สูงขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยนำความรู้ทางด้านทฤษฎี อันเป็นสากลและภูมิปัญญาไทยมาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ หรือประกอบอาชีพอิสระได้ และมุ่งให้คนไทยสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้อำเภอเกาะสมุย มีฐานะเป็นเทศบาลนคร กำลังพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ มีประชากรท้องถิ่น ประมาณ 60,000 คน และมีประชากรแฝงประมาณ 300,000 คน มีเพียงสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานและวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ แต่ยังขาดสถาบันผลิตกำลังคนด้านอาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อรองรับการพัฒนาของเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ จึงมีความสำคัญเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน และรองรับการเปิดอาเซียน โดยได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 ไร่ 2 งาน 43 ตารางวา ในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ
ปรัชญาวิทยาลัย
  “วิชาดี     มีทักษะ    ใฝ่ธรรมะ     สามัคคี     มีวินัย”
วิชาดี การหมั่นศึกษาหาความรู้ทางวิชาการทั้งในห้องเรียนห้องสมุดจากครู อาจารย์นอก  สถานศึกษา  และแหล่งวิทยาการต่างๆให้มีความรู้ในสาขาวิชาที่เลือกเรียนและความรู้เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพและแหล่งวิทยาการต่างๆ ให้มีความรู้ในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนและความรู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพตลอดจน การดำรงชีวิต
มีทักษะ การฝึกความชำนาญในสาขาวิชาชีพที่เลือกเรียนจนสามารถประกอบอาชีพได้และหมั่นศึกษา ฝึกฝน หาความชำนาญในวิชาอื่นๆ ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและ การดำรงชีวิต
ใฝ่ธรรมะ การศึกษาให้เข้าใจและการนำหลักธรรมที่จำเป็นเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตและการอยู่ ร่วมกันอย่างปกติสุข
สามัคคี การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ การร่วมมือร่วมใจกันสร้างชื่อเสียงมา สู่สถานศึกษา อันเป็นที่รักยิ่ง
มีวินัย การเชื่อฟังและประพฤติตนตามที่ได้รับการฝึกอบรม ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษารู้บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน นักศึกษาประพฤติปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีในสังคม
 
อัตลักษณ์  และ เอกลักษณ์
          อัตลักษณ์
                บริการดี มีความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
          เอกลักษณ์
               สถานศึกษาคุณธรรม นำวิชาชีพ
สีประจำวิทยาลัย
                    สีม่วง-ขาว” 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา
   ชื่อสถานศึกษา    : วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
   ชื่อภาษาอังกฤษ   Koh Samui Industrial and Community Education College
   ที่ตั้ง                : 12/2 หมู่ 1 ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
   โทรศัพท์           : 0-7795-4014  
   โทรสาร            : 0-7795-4014
   Website          : www.scbt.ac.th
   E – mail          : scbt.samui@gmail.com

 
^