ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารของวิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
ที่ ชื่อ-สกุล ระยะวเลา
1 นายสมเจตน์  พรหมบุญตา    พ.ศ.2559-2561
2 นายสมโชค  มีขวด พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน
^