Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสมโชค มีขวด

  ผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายสันติวงศ์ วงศ์นุรักษ์

  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นายกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์

  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

แผนกวิชาการโรงแรม

 • thumbnail

  นางสาวนัดดาศิริ ไพรศรี

  หัวหน้าแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสาวภารดี ทิพย์กองลาศ

  ครูประจำแผนกวิชา

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

 • thumbnail

  นายญาณพัฒน์ ทองเฝือ

  หัวหน้าแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสาวปานทิพย์ วุฒิจันทร์

  ครูประจำแผนกวิชา

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นายสันติวงศ์ วงศ์นุรักษ์

  หัวหน้าแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสาวเสาลักษณ์ นาคเพชร

  ครูประจำแผนกวิชา

แผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายสหชัย แพ่งรักษ์

  หัวหน้าแผนกวิชา

แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

 • thumbnail

  นายวิภูษิต ศรีพรหม

  หัวหน้าแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสาวหทัยรัตน์ เวชพัฒน์

  ครูประจำแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสาวเอมวดี หวั่งประดิษฐ์

  ครูประจำแผนกวิชา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์

  หัวหน้าแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสาวสุรัตน์วดี คงแก้ว

  ครูประจำแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสาวนาถยา นามวิเศษ

  ครูประจำแผนกวิชา

 • thumbnail

  นายพัฒนศักดิ์ มันยู

  ครูประจำแผนกวิชา

 • thumbnail

  นายเอี่ยม ศรีแสง

  ครูผู้ทรงคุณค่า

เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวชรินทร์ อินแก้ว

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวประภาพร ชูราษฎร์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ นันตสุวรรณ

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวภูริชญา จิตต์เพ็ง

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวนุชนาถ ศรีหิรัญ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายสวัสดิ์ วิชัยดิษฐ์

  ยามรักษาการณ์

^