Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสมโชค มีขวด

  ผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นายกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นายสันตวงศ์ วงศ์นุรักษ์

  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายพิชญุตม์ ชูปฏิบัติ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  -

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  -

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวนาถยา นามวิเศษ

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ นาคเพชร

  ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ นันตสุวรรณ

  เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์

  หัวหน้างานบุคลากร

 • thumbnail

  -

  ผู้ช่วยงานงานบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ นันตสุวรรณ

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวหทัยรัตน์ เวชพัฒน์

  หัวหน้างานการเงิน

 • thumbnail

  -

  ผู้ช่วยงานการเงิน

 • thumbnail

  -

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นายวิภูษิต ศรีพรหม

  หัวหน้างานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสุรัตน์วดี คงแก้ว

  ผู้ช่วยงานพัสดุ

 • thumbnail

  ว่าที่ รต.หญิง นาตลดา พานแก้ว

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

 • thumbnail

  นายสันติวงศ์ วงศ์นุรักษ์

  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 • thumbnail

  นายกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์

  ครูผู้ช่วย ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายพิชญุตม์ ชูปฏิบัติ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

แผนกวิชาการโรงแรม

 • thumbnail

  นางสาวนัดดาศิริ ไพรศรี

  หัวหน้าแผนกวิชาการโรงแรม

 • thumbnail

  นายพิชญุตม์ ชูปฏิบัติ

  ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม

 • thumbnail

  นางสาวภารดี ทิพย์กองลาศ

  ครูประจำแผนกวิชาการโรงแรม

แผนกวิชาการท่องเที่ยว

 • thumbnail

  นายพิชญุตม์ ชูปฏิบัติ

  หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว

 • thumbnail

  นายญาณพัฒน์ ทองเฝือ

  ครูประจำแผนกวิชาการท่องเที่ยว

 • thumbnail

  นางสาวปานทิพย์ วุฒิจันทร์

  ครูประจำแผนกวิชาการท่องเที่ยว

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นายสันติวงศ์ วงศ์นุรักษ์

  หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวเสาลักษณ์ นาคเพชร

  ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ นันตสุวรรณ

  ครูประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายทรงศักดิ์ พบบ่อเงิน

  หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายธรายุทธ ปัญญาประชุม

  ครูแผนกวิชาช่างยนต์

 • thumbnail

  นายสหชัย แพ่งรักษ์

  ครูแผนกวิขาช่างยนต์

แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน

 • thumbnail

  นายวิภูษิต ศรีพรหม

  หัวหน้าแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสาวหทัยรัตน์ เวชพัฒน์

  ครูประจำแผนกวิชา

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • thumbnail

  นายกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์

  หัวหน้าแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสาวสุรัตน์วดี คงแก้ว

  ครูประจำแผนกวิชา

 • thumbnail

  นางสาวนาถยา นามวิเศษ

  ครูประจำแผนกวิชา

 • thumbnail

  นายพัฒนศักดิ์ มันยู

  ครูประจำแผนกวิชา

เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวชรินทร์ อินแก้ว

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวประภาพร ชูราษฎร์

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ นันตสุวรรณ

  เจ้าหน้าที่

 • thumbnail

  นางสาวนุชนาถ ศรีหิรัญ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายสวัสดิ์ วิชัยดิษฐ์

  ยามรักษาการณ์

^