ข้อมูลสาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย  ได้แก่
             1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี       
รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 มีประเภทวิชาและสาขา ดังนี้
          พ.ศ. 2558      เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
                             สาขางานโรงแรม (ทวิภาคี)
          พ.ศ. 2561      เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
                             สาขางานโรงแรม (ปกติ)
                             เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
                             สาขางานการท่องเที่ยว (ปกติ)
          พ.ศ. 2564      เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
                             สาขางานอาหารและโภชนาการ (ทวิภาคี)
                             เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          พ.ศ. 2565      เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
                             เปิดหลักสูตร ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี

            2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี
รับผู้ที่จบการศึกษาระดับ ปวช. และมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2563 มีประเภทวิชาและสาขา ดังนี้
        พ.ศ. 2558      เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
                           สาขางานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (ทวิภาคี)
        พ.ศ. 2564      เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม
                           สาขางานโรงแรม (ทวิภาคี)
                           เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการท่องเที่ยว
                           สาขางานการท่องเที่ยว (ทวิภาคี)
                           เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
        พ.ศ. 2565      เปิดหลักสูตร ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี
 
^