Personnel

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  -

  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

 • thumbnail

  นางสาวนาถยา นามวิเศษ

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ นาคเพชร

  ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ นันตสุวรรณ

  เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป

 • thumbnail

  นายกันตเมศฐ์ สุทธิธารีพงศ์

  หัวหน้างานบุคลากร

 • thumbnail

  -

  ผู้ช่วยงานงานบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวเสาวลักษณ์ นันตสุวรรณ

  เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

 • thumbnail

  นางสาวหทัยรัตน์ เวชพัฒน์

  หัวหน้างานการเงิน

 • thumbnail

  -

  ผู้ช่วยงานการเงิน

 • thumbnail

  -

  เจ้าหน้าที่งานการเงิน

 • thumbnail

  นายวิภูษิต ศรีพรหม

  หัวหน้างานพัสดุ

 • thumbnail

  นางสาวสุรัตน์วดี คงแก้ว

  ผู้ช่วยงานพัสดุ

 • thumbnail

  ว่าที่ รต.หญิง นาตลดา พานแก้ว

  เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

^